نماد اعتماد الکترونیکی

شرایط و ظوبط استفاده

برگشت کالای معیوب

اولین هدف ما رضایت کامل شما می باشد. به این منظور امکان بازگشت کالاهای مجاز تا 15 روز از زمان تحویل امکان پذیر است. برای بازگشت کالا ابتدا با خدمات مشتریان تماس بگیرید. ما ابتدا شرایط برگشت کالای مدنظرشما را کامل توضیح خواهیم داد، اطلاعات شما را ثبت کرده و فرایند برگشت کالا آغازمیشود. به این منظور، از طرف فروشگاه باشما برای هماهنگی زمان تماس خواهندگرفت.